Daadkrachtig

Renovatie Nassaudreef

Opdrachtgever: Dunavie (voorheen Woonstichting KBV)

De Nassaudreef in Katwijk is een galerijflat met 72 seniorenappartementen. Het merendeel van de bewoners heeft een bijzondere zorgbehoefte. Iedere ingreep in hun leefomstandigheden vraagt dan ook om een zorgvuldige aanpak. Zo werd Nauta Harms bij een grootschalig renovatieproject ingezet voor het opstellen van het plan van aanpak, de communicatie en de individuele bewonersbegeleiding. Dat gold ook voor de begeleiding van de tijdelijke uitplaatsingen, de realisatie van logeerwoningen en de organisatie van verhuisbewegingen.

Om een compleet beeld te krijgen van de (on-)mogelijkheden bezochten we eerst alle bewoners. Na de inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en zorgbehoefte concludeerden wij al snel dat extra maatregelen nodig waren. In nauw overleg met de opdrachtgever en aannemer is een aangepast plan ontwikkeld, waarin alle bewoners tijdelijk zouden worden uitgeplaatst naar een logeerwoning buiten het complex. Dit plan is naar tevredenheid van zowel de klant, aannemer als de betrokken bewoners uitgevoerd en afgerond.